Escola Ciutat d'Alba

Lleure educatiu a l’escola Ciutat d’Alba

La nostra presència a l’escola Ciutat d’Alba de Sant Cugat es desenvolupa al llarg del temps educatiu del migdia, les activitats extraescolars així com casals i colònies. En aquests espais estem compromesos amb promoure un entorn de lleure educatiu i de qualitat per als nens/es i joves. Treballem de manera col·laborativa amb l’escola i l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) per aconseguir un projecte de lleure educatiu ple d’experiències i enriquidor per a tothom, essent l’infant el centre de la nostra acció.

ESCOLA
Carrer de Pere Ferrer, 5, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Web de l’escola

AMPA/AFA
Web de l’ampa/afa

PAIDOS + FUNDESPLAI
Responsable menjador: Artur Riba
Responsable extraescolars: Adrià Illa
Tel. 608 02 23 23
paidosciutatdalba@fundesplai.org

Contacta’ns

DOCUMENTACIÓ GENERAL

Temps educatiu del migdia

El temps de migdia és un espai de lleure educatiu. Afavorim una alimentació variada i de qualitat amb productes de proximitat, de temporada, ecològics i sostenibles. Entenem l’àpat com un fet social i potenciem l’autonomia dels infants amb la seva participació.

En el temps de lleure promovem oportunitats per a desenvolupar habilitats socials, valors i competències per la vida, com el treball en equip i la comunicació, l’empatia i l’educació emocional, i, en definitiva, el benestar i la diversió de tots/es els infants mitjançant activitats i projectes educatius.

 

Funcionament del servei

Inscripció al servei

Pels nous usuaris/es al servei, cal omplir la fitxa d’inscripció online a través del formulari que trobareu en aquesta plana. Tanmateix cal adjuntar una còpia del CATSALUT.

Pels usuaris d’altres anys, la renovació de plaça pel servei de menjador escolar del pròxim curs es farà de manera automàtica. En cas contrari, és a dir, si teniu previst no fer ús del servei de menjador i/o sou baixa de l’escola, així com fer qualsevol modificació, adreceu-vos a la coordinació del temps del migdia de Paidos i comuniqueu-ho abans del pròxim 7 de juliol.

Al·lèrgies i malalties

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista de salut pública (al·lergòleg, digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els nens/es que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon…) els dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar especial i, si no venen, s’ha de llençar).

Menú de règim per un dia determinat

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc…) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 10h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius.

Pícnics d’excursió

Els dies que els nens/es tenen excursió i dinen fora, cuina prepararà per ells/elles un menú de picnic sense cap cost addicional pels usuaris del servei.

Sortides

Els nens/es inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb una autorització signada per la família (no telefònica).

Seguiment

Els nens/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol falta greu es comunicarà a les famílies i a la Comissió de menjador del centre.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Aspectes econòmics i administratius

Cost anual

El cost anual del servei es determina d’acord amb els dies lectius que marca el Departament d’Ensenyament.

Cost mensual del servei:

 • Setembre a maig: 131,60€

 • Juny: 98,85€

*La jornada intensiva està inclosa en el preu del servei. Els dies de jornada intensiva el servei de menjador s’allargarà fins a l’horari de sortida habitual de l’escola.

Forma de pagament

Es cobrarà preferentment per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària.

Descompte per malaltia

En el cas de malaltia perllongada de 4 o més dies, es farà un descompte de la part proporcional del cost de la matèria primera del menú diari (no del servei) des del primer dia d’absència. Aquest descompte s’aplicarà al rebut del mes següent, sempre que s’hagi comunicat l’absència a Paidos.

Baixa del servei

Cal comunicar-la prèviament a l’inici del mes en que es vol fer efectiva la baixa. Disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada aquesta data, no es farà retorn de la quota corresponent.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no s’aboni la quantitat corresponent.
 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.
 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.

Usuaris fixos

Usuaris fixes: obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos). Incorporacions durant el curs al servei de menjador: s’acolliran als preus establerts pels alumnes fixos.

Usuaris esporàdics

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana i sempre que no sigui beneficiari d’un ajut de menjador.

Extraescolars

És més que una oferta d’activitats. El nostre model de gestió de les extraescolars vincula al nen/a i la família amb el seu entorn i fomenta el teixit associatiu. Ens agrupem amb entitats i/o col·lectius de Sant Cugat del Vallès per dur a terme les activitats, garantint la qualitat, la varietat i un itinerari de continuïtat un cop finalitza l’etapa escolar a la pròpia entitat. Donem valor afegit, fent xarxa i generant identificació. Adaptem la proposta global a les especificats de cada centre, essent un projecte en constant evolució.

 

Inscripció a les activitats

Inscripció al servei

El primer període d’inscripcions a les activitats extraescolars ja està actiu i finalitza el diumenge 7 de juliol. Durant aquest període, podeu formalitzar la inscripció telemàticament a través del formulari que trobareu en aquesta secció.

Places

 • A partir del 12 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup.
 • Limitades per activitat (mínim i màxim).
 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant juny-juliol.

Criteris d’admissió

 • Les activitats de Bon dia i Esplai de tarda no tenen limitació de places.
 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:
  • Antiguitat a l’activitat
  • Sorteig
 • Un cop finalitzat el període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.
Funcionament del servei

Durada de les activitats

 • Les activitats de Bon dia i esplai de tarda comencen el primer dia de curs (9 de setembre) i finalitzen l’últim dia.
 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dimarts 17 de setembre i finalitzaran l’últim dia de curs (excepte Natació, que començarà l’1 d’octubre [pendent de confirmació]).
 • Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi…) també hi ha activitats extraescolars.

Assistència

 • Quan un infant es queda esporàdicament a l’acollida o esplai de tarda, també cal informar‐ho per escrit, via mail o Dinantia a la coordinació d’extraescolars i al/la mestre/a.
 • Quan un infant no es queda esporàdicament a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho per escrit, via mail o Dinantia a la coordinació d’extraescolars i, si són alumnes d’i3 a 2n, també al/a la mestre/a.

Berenar

Hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els infants tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica.

El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els infants poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar. Les recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc.

Autoritzacions

Recollida infants: En cas que el/la pare/mare/tutor/a no sigui la persona que recull l’infant, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.) fa la recollida.

Medicaments: Per administrar medicaments als infants, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe mèdic, on hi consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial Autorització d’administració de medicació als alumnes on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor/a, que administri a l’infant la medicació prescrita.

Soci/a de l’AFA

L’AFA contracta el servei d’extraescolars. Si l’AFA no assumís aquesta responsabilitat no es podrien oferir activitats extraescolars a l’escola. No ser soci/a de l’AFA suposarà un pagament de matrícula extra a les activitats extraescolars de 35€, que caldrà abonar abans de l’inici de les activitats extraescolars o en quan es reclami a la família, i que es destinaran íntegrament a l’AFA.

Aspectes econòmics

Forma de pagament

Es cobrarà preferentment per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària.

Baixa del servei

Cal comunicar-la prèviament, disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada aquesta data, no es farà retorn de la quota corresponent.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no s’aboni la quantitat corresponent.
 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.
 • L’alumne/a que tingui un deute de menjador o extraescolars d’altres cursos no podrà fer ús del servei de menjador al setembre.
Graella d'activitats extraescolars

Des de
7,11€

Acollida de tarda

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 16.30h a 17h
Escola ciutat Alba
Des de
50,40€

Anglès 1r a 6è

 • Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 10 (max)
 • dilluns de 16.30h a 18h (1r, 2n-3r i 6è) i dimecres de 16.30h a 18h (4t-5è)
Escola ciutat Alba
Des de
50,40€

Anglès i4 i i5

 • Cursos: I4 i I5
 • Núm. places: 7 (min) - 8 (max)
 • dimecres de 16.30h a 18h (i5) i dijous de 16.30h a 18h (i4)
Escola ciutat Alba
Des de
27,72€

Atletisme

 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 15 (max)
 • dilluns de 16.30h a 18h
Escola ciutat Alba
Des de
44,81€

Bàsquet

 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 12 (max)
 • dimarts i dijous de 16.30h a 18h
Escola ciutat Alba
Des de
34,63€

Bon dia 7.45h a 8.45h

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 7.45h a 8.45h
Escola ciutat Alba
Des de
25,04€

Bon dia 8.15h a 8.45h

 • Cursos: I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • de dilluns a divendres de 8.15h a 8.45h
Escola ciutat Alba
Des de
31,50€

Ciclisme

 • Cursos: I3, I4, i I5
 • Núm. places: 8 (min) - 15 (max)
 • dilluns de 16.30h a 18h
Escola ciutat Alba
Des de
50,40€

Cinema

 • Cursos: 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 10 (max)
 • dilluns de 16.30h a 18h
Escola ciutat Alba
Des de
38,84€

Cuina

 • Cursos: I5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è
 • Núm. places: 7 (min) - 10 (max)
 • dimecres de 16.30h a 18h (3r a 6è) i dijous de 16.30h a 18h (i5 a 2n)
Escola ciutat Alba

Casals i colònies

Un espai únic que  permet als nens/es i joves explorar nous interessos i activitats, conèixer nous amics i amigues i crear records duradors de les seves vacances.

Els nostres objectius principals són els de proporcionar i generar experiències divertides i lúdiques, i afavorir nens/es i joves compromesos/es i actius/es. Fem una proposta de casals adaptada a les diferents edats.

Entenem que els casals i les colònies esdevenen una oportunitat educativa, i acompanyem als nens i nenes a desenvolupar habilitats socials, cohesió de grup i convivència.

Les inscripcions estan tancades

SEGUEIX-NOS!

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai